ساز های ایرانی   شامل سه تار ،دوتار،سنتور،دف،و سایر سازهای سنتی ایران زمین می باشد.