به صورت میانگین هر فرد یک سوم از عمر خود را در خواب می‌گذراند.